W dniu 16 października 2018 odbyło się spotkanie Komisji Oceny Wniosków.
Lista rankingowa studentów przyjętych na staż dostępna jest w zakładce TERMINY.

Studencie!

Jeżeli chcesz zadbać o rozwój własnych kompetencji i śmiałym krokiem wejść na rynek pracy, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w projekcie „Chemiku! Praktykuj! – realizacja wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”.

Projekt realizowany jest przez Wydział Chemiczny PŁ w okresie 01.10.2017–30.04.2019 w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Idea projektu

Zdobycie nowych umiejętności praktycznych i doświadczenia podczas realizacji 3-miesięcznego stażu: 360 godzin (120 godz. w miesiącu) realizowanego według indywidualnego programu stażowego (IPS).

Do kogo skierowana jest inicjatywa?

Do studentów ostatnich dwóch lat studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Chemicznego PŁ na kierunkach:

 • Chemia,
 • Chemia budowlana,
 • Nanotechnologia,
 • Technologia chemiczna.

Co wyróżnia proponowane przez nas staże?

 • Praca realizowana według „szytego na miarę każdego praktykanta” indywidualnego programu stażowego (IPS),
 • Opieka doświadczonego mentora,
 • Możliwość wyboru firmy, w której odbędzie się praktyka,
 • Możliwość realizacji praktyk na terenie całej Polski,
 • Wynagrodzenie (stypendium) przewidziane dla stażysty.

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

 • Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy (dostępny po zalogowaniu się do WIKAMP-u)
 • Wypełnij i dostarcz do biura projektu:
  1. Wniosek o przyznanie stażu wraz z zaświadczeniem o średniej ważonej ocen w dotychczasowym okresie studiów (studenci studiów I stopnia) lub kopią dyplomu (studenci studiów II stopnia),
  2. Dokumenty poświadczające ewentualną dodatkową działalność w życiu studenckim,
  3. W przypadku studentów ze stopniem niepełnosprawności, dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnością.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem organizowanych przez nasz Wydział Praktyk
i do wzięcia udziału w projekcie!

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny PŁ